www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยย้อนหลัง

แนวข้อสอบวิชากฎหมาย พรบ.โรคศิลป์ 2542 โดย  psu5111410014.igetweb.com 
(ทดลองทำดูนะครับ ไม่มีเฉลยให้)

1.    การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ที่ออกเป็นกฎกระทรวงคือ
1.   การออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบโรคศิลปะ
2.   การออกข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ
3.   การออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ
4.   การออกหลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ต่างประเทศ

2.    การประกอบวิชาชีพใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่การประกอบโรคศิลปะตามความหมายของ พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
1.   เวชกรรมไทย
2.   กายภาพบำบัด
3.   การพยาบาล
4.   เทคนิคการแพทย์

3.    ข้อใดที่ไม่ถือเป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
                 1.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะคิดค่ารักษาผู้ป่วยในราคาสูง
                 2.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะพูดจาโอ้โลมผู้ป่วย
                 3.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะไม่แจ้งความจริงให้ผู้ป่วยทราบ
                 4.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะได้ทำการรักษาผู้ป่วยเกินความจำเป็น


4.    คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มีจำนวน
                 1.   ไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
                 2.   ไม่น้อยกว่า 13 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
                 3.   ไม่น้อยกว่า 14 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
                 4.   ผิดทุกข้อ


5.    นายชอบ เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ทำการรักษาโรคโดยฝังเข็ม จะต้องรับผิดทางกฎหมายอย่างไร
                 1.   ประกอบโรคศิลปะผิดสาขา
                 2.   ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
                 3.   ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีน โดยมิได้ขั้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
                 4.   ไม่มีความผิด

 

6.    ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ไม่พึงกระทำการใดในข้อต่อไปนี้
                 1.   ศึกษาหาความรู้วิชาการฝังเข็ม
                 2.   ติดประกาศใบอนุญาตที่ตนได้รับทุกประเภทและทุกสาขาเป็นที่เปิดเผยในสถานพยาบาล
                 3.   ให้ค่าตอบแทนแก่คนขับรถแท็กซี่ที่หาผู้ป่วยมาส่งที่สถานพยาบาลของตน
                 4.   แจ้งวิธีการประกอบโรคศิลปะให้ผู้ป่วยทราบ

 7.    พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่ใน กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.   ทำการวินิจฉัยโรคเท่านั้น
2.   ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล
3.   รับทำคลอดให้เฉพาะคนในหมู่บ้านโดยติดต่อค่าบริการรายละ 30 บาท
4.   การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง

8.    นาย ก. มีความรู้เรื่องรักษาโรค โดยการเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยอาศัยกรรมวิธีของการแพทย์แผนไทย นาย ก. ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ถ้านาย ก. ไปตรวจรักษาผู้ป่วยแล้วเรียกร้องค่าตอบแทน นาย ก. จะถูกลงโทษอย่างไร
1.   อาจถูกจำคุกหรือปรับ
2.   ถูกยึดทรัพย์เรียกค่าตอบแทนที่เคยได้รับ
3.   ถูกว่ากล่าวตักเตือน
4.   ทุกข้อที่กล่าวมาแล้ว


9.    ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษไม่ยอมรับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยให้ทำอย่างไร
1.   ให้ปิดคำวินิจฉัยไว้ในที่เปิดเผย ณ ภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหา
2.   ให้ส่งทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
3.   ให้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวัน
4.   ถูกทุกข้อ


10.    ผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ใดฝ่าฝืน คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและศาลพิพากษาลงโทษคดีประกอบโรคศิลปะผิดสาขา คดีได้ถึงที่สุดแล้ว ให้คณะกรรมการวิชาชีพ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งแต่เมื่อไร
1.   ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
2.   ตั้งแต่วันที่ทราบว่ากระทำความผิด
3.   ตั้งแต่วันที่สั่งพักใบอนุญาต
4.   ตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารฟ้องศาล

 

11.    พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ใช้บังคับเมื่อใด
                1.   ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
                2.   ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
                3.   ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป
                4.   ผิดทุกข้อ


12.   ภายในกี่วันนับจากวันเลือกตั้งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่ละสาขา เลือกกรรมการวิชาชีพเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการวิชาชีพ
                 1.   ยี่สิบวัน
                 2.   ยี่สิบห้าวัน
                 3.   สามสิบวัน
                 4.   ผิดทุกข้อ

13.     นาย ก. มีความรู้เรื่องรักษาโรค โดยการเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยอาศัยกรรมวิธีของการแพทย์แผนไทย นาย ก.ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ถ้า นาย ก. ไปตรวจรักษาผู้ป่วยแล้วเรียกร้องค่าตอบแทน ใครมีหน้าที่ดำเนินการ 
1.   พนักงานเจ้าหน้าที่
2.   คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
3.   คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
4.   คณะอนุกรรมการสอบสวน


14.     ภายในกี่วันนับจากวันเลือกตั้งคณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้คณะกรรมการวิชาชีพแต่ละสาขาเลือกกรรมการวิชาชีพเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการวิชาชีพ
1.   ยี่สิบวัน
2.   ยี่สิบห้าวัน
3.   สามสิบวัน
4.   ผิดทุกข้อ


15.     เมื่อคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย สั่งพักใช้ใบอนุญาตของนาย ว. ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ต้องแจ้งคำวินิจฉัย ให้นาย ว.ทราบภายในระยะเวลา
1.   7 วัน
2.   15 วัน
3.   1 เดือน
4.   ไม่มีกำหนด


16.     ระหว่างที่นายธงชัย ถูกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต นายธงชัยยังคงแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะอยู่ ดังนี้ถือว่า นายธงชัย ต้องระวางโทษ
1.   จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.   จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.   จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4.   จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


17.    หน้าที่ในการพัฒนาส่งเสริมและกำหนดมาตรฐานในการประกอบโรคศิลปะ เป็นหน้าที่ของใคร
1.   คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
2.   คณะกรรมการวิชาชีพ
3.   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


18.    องค์ประกอบของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย
1.   บุคคลที่ได้รับเลือกทั้งหมด
2.   บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งทั้งหมด
3.   บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งกับกรรมการโดยตำแหน่ง
4.   บุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งและตัวแทนจากหน่วยราชการ

19.    กรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
                 1.   1 ปี
                 2.   2 ปี
                 3.   3 ปี
                 4.   ไม่กำหนดวาระ


20.  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการประกอบโรค ศิลปะ  การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อใด
                 1.   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
                 2.   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ
                 3.   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ
                 4.   ผิดทุกข้อ      

แนวข้อสอบวิชากฎหมาย พรบ.โรคศิลป์ 2542 หน้าที่ 2

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com