www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยย้อนหลัง

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2546 หน้าที่ 1

ข้อ 1.      ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันได้ให้ผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาประเภทใดบ้างที่สามารถ ขายยาแผนโบราณได้
1.   ผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณ
2.   ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณ
3.   ผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณ และผู้รับอนุญาตขายยาบรรจุเสร็จฯ
4.   ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและผู้รับอนุญาตขายยาแผนโบราณ หรือผู้ที่รับอนุญาตขายยาบรรจุเสร็จฯ
ข้อ 2. นายสมชายเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณทำการแจกยาแก่ประชาชนเพื่อส่งเสริมการขายยาในงานนิทรรศการ เช่นนี้ นาย สมชายสามารถกระทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
1.   ไม่ได้ เพราะเป็นการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.   ไม่ได้ เพราะเป็นการขายยานอกสถานที่
3.   ได้ เพราะเป็นการแจก ไม่ได้ขายยา
4.   ได้ เพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ยาแผนโบราณ

ข้อ 3.      นายสมศักดิ์ขึ้นทะเบียนตำรับยาเม็ดลูกกลอนยาแผนโบราณไว้ตำรับหนึ่ง โดยระบุว่ามีน้ำหนักเม็ดละ 1 กรัม ต่อมาต้องการลดต้นทุน จึงเปลี่ยนทำน้ำหนักเม็ดยาเป็นเม็ดละ 0.8 กรัม ออกขายโดยไม่ได้แจ้งขอแก้ไขทะเบียนตำรับยา กรรณีนี้ นายสมศักดิ์มีความผิดตามกฎหมาย ยาหรือไม่ อย่างไร
                 1.   ไม่เป็นความผิด เพราะไม่ได้แก้ไขสูตรยา
                 2.   เป็น ความผิดฐานทำยาปลอม
                 3.   เป็น ความผิดฐานทำยาผิดมาตรฐาน
                 4.   เป็น ความผิดฐานทำยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ข้อ 4.     ในกรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญผู้รับอนุญาตต้องแจ้งต่อผู้อนุญาต เพื่อรับใบแทนใบอนุญาต ภายในกี่วัน
                 1.   5 วัน
                 2.   15 วัน
                 3.   20 วัน
                 4.   30 วัน
ข้อ 5.     ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น ผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในกี่วัน นับแต่วันได้รับหนังสือของผู้อนุญาตแจ้งการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
                 1.   15 วัน
                 2.   20 วัน
                 3.   25 วัน
                 4.   30 วัน

 

ข้อ 6.     กรณีใดที่โรงพยาบาลเอกชนสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจำนวนเตียงที่ขออนุญาตไว้ได้
                 1.   มีโรคระบาดรุนแรง
                 2.   มีผู้ป่วยมารักษาจำนวนมาก
                 3.   กรณีมีอุบัติเหตุกับคนหมู่มาก
                 4.   กรณีฉุกเฉิน ซึ่งหากไม่รับไว้ผู้ป่วยอาจมีอันตราย
ข้อ 7.      การกระทำในข้อใดที่ผู้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการเสมือนการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลใหม่
                 1.   เปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
                 2.   เปลี่ยนตัวผู้รับอนุญาต
                 3.   เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลใหม่
                 4.   ย้ายสถานพยาบาลไปประกอบกิจการที่อื่น
ข้อ 8.     ผู้ใดต่อไปนี้มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
                 1.   นายแก่อายุ 90 ปี
                 2.   นายอ่อนป่วยเป็นโรคความดันสูง
                 3.   นายพลาดต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกหนึ่งปีในความผิดทำให้คนตายโดยประมาท
                 4.   นาย จ. ดื่มสุราเป็นอาจิณ จนเป็นโรคพิษสุราาเรื้อรัง
ข้อ 9.     ผู้ที่มีอำนาจประกาศกำหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล
                 1.   รัฐมนตรี
                 2.   ปลัดกระทรวง
                 3.   คณะกรรมการ
                 4.   อนุกรรมการ
ข้อ 10.    สมศรีมีความประสงค์จะขออนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาล แต่ผู้อนุญาตไม่ยอมออกใบอนุญาตให้ สมศรีควรทำอย่างไร
                 1.   อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                 2.   อุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                 3.   อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรี
                 4.   อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสถานพยาบาล

 

ข้อ 11.    การปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ที่ออกเป็นกฎกระทรวงคือ
                 1.   การออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบโรคศิลปะ
                 2.   การออกข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ
                 3.   การออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ
                 4.   การออกหลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ต่างประเทศ
ข้อ 12.    การประกอบวิชาชีพใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่การประกอบโรคศิลปะตามความหมายของ พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
                 1.   เวชกรรมไทย
                 2.   กายภาพบำบัด
                 3.   การพยาบาล
                 4.   เทคนิคการแพทย์
ข้อ 13.    ข้อใดที่ไม่ถือเป็นการปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
                 1.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะคิดค่ารักษาผู้ป่วยในราคาสูง
                 2.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะพูดจาโอ้โลมผู้ป่วย
                 3.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะไม่แจ้งความจริงให้ผู้ป่วยทราบ
                 4.   การที่ผู้ประกอบโรคศิลปะได้ทำการรักษาผู้ป่วยเกินความจำเป็น
ข้อ 14.    คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัตการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มีจำนวน
                 1.   ไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
                 2.   ไม่น้อยกว่า 13 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
                 3.   ไม่น้อยกว่า 14 คน แต่ไม่เกิน 17 คน
                 4.   ผิดทุกข้อ
ข้อ 15.    นาย ก. ทำการปรุงยาโดยใส่สเตียรอยด์ผสมด้วย ดังนี้ถือว่าเป็นความหมายของเภสัชกรรมไทยหรือไม่
                 1.   ไม่เป็นเภสัชกรรมไทย เพราะนาย ก.ใส่เสตียรอยด์ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบัน
                 2.   ไม่เป็นเภสัชกรรมไทย เพราะวิธีดังกล่าวไม่ใช่กรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
                 3.   ไม่เป็นเภสัชกรรมไทย เพราะเสตียรอยด์ เป็นยาอันตราย
                 4.   ไม่เป็นเภสัชกรรมไทย เพราะยาดังกล่าวไม่มีสรรพคุณตามหลักเภสัช
ข้อ 16.    นาย ก. เป็นเจ้าของสถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการ ได้จ้างนาย ข. ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ไปทำการนวด กรณีเช่นนี้ถือว่า
                 1.   นาย ข. ไม่สมควรไป เพราะกฎหมายไม่อนุญาต
                 2.   นาย ข. ไม่สมควรไป เพราะผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
                 3.   นาย ข. สามารถไปได้ เพราะเป็นสิทธิที่จะทำการประกอบโรคศิลปะ
                 4.   นาย ข. สามารถไปได้ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ 17.    นาย ก.มีความรู้เรื่องรักษาโรค โดยการเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยอาศัยกรรมวิธีของแพทย์แผนไทย นาย ก. ไม่ได้ขึ้น ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ถ้า นาย ก.ไปตรวจรักษาผู้ป่วยแล้ว เรียกร้องค่าตอบแทน นาย ก.จะถูกลงโทษอย่างไร
                 1.   อาจถูกจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
                 2.   ถูกยึดทรัพทย์เรียกค่าตอบแทนที่เคยได้รับ
                 3.   ถูกว่ากล่าวตักเตือน
                 4.   ทุกข้อที่กล่าวมาแล้ว
ข้อ 18.    นายชอบ เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ทำการรักษาโรคโดยฝังเข็ม จะต้องรับผิดทางกฎหมายอย่างไร
                 1.   ประกอบโรคศิลปะผิดสาขา
                 2.   ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
                 3.   ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนจีน โดยมิได้ขั้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
                 4.   ไม่มีความผิด
ข้อ 19.    ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ไม่พึงกระทำการใดในข้อต่อไปนี้
                 1.   ศึกษาหาความรู้วิชาการฝังเข็ม
                 2.   ติดประกาศใบอนุญาตที่ตนได้รับทุกประเภทและทุกสาขาเป็นที่เปิดเผยในสถานพยาบาล
                 3.   ให้ค่าตอบแทนแก่คนขับรถแท็กซี่ที่หาผู้ป่วยมาส่งที่สถานพยาบาลของตน
                 4.   แจ้งวิธีการประกอบโรคศิลปะให้ผู้ป่วยทราบ
ข้อ 20.    พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เว้นแต่ใน กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                 1.   ทำการวินิจฉัยโรคเท่านั้น
                 2.   ประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาล
                 3.   รับทำคลอดให้เฉพาะคนในหมู่บ้านโดยติดต่อค่าบริการรายละ 30 บาท
                 4.   การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2546 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com