www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ข้อสอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมไทยย้อนหลัง

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 1

ข้อ 1.      ข้อใดจัดเป็นยาแผนโบราณตาม พ.ร.บ.ยา
1.   ยาที่มุ่งหมายสำหรับการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
2.   ยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ
3.   ยาที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้องแล้ว
4.   ยาสมุนไพรที่มุ่งหมายใช้บำบัดโรคสัตว์
ข้อ 2.      ถ้าผู้ผลิตลักลอบผสมตัวยาสเตียรอยด์ลงไปในยาแผนโบราณตำรับที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  ถือว่าเป็นการผลิต
1.   ยาผลิตมาตราฐาน
2.   ยาาปลอม
3.   ยาแผนปัจจุบัน
4.   ยาอันตราย

ข้อ 3.      นายสุดหล้าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ปรุงยาเพื่อขายให้กับผู้ป่วยของตน กรณีใด สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผลิตยาตาม พ.ร.บ.ยา
                 1.   ปรุงยาสูตรพิเศษที่คิดค้นขึ้นเอง
                 2.   ปรุงยาตามตำรับแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
                 3.   ปรุงยาตามหลักที่ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณใช้สืบต่อกันมา
                 4.   ปรุงยาตามตำรับแบบไทย
ข้อ 4.      ผู้รับอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้ผู้รับอนุญาต ทราบไม่เกินกี่วัน นับแต่วันเลิกกิจการและให้ถือว่าใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันเลิกกิจการตามที่แจ้งไว้นั้น
                 1.   10 วัน
                 2.   15 วัน
                 3.   7 วัน
                 4.   5 วัน
ข้อ 5.      พ่อหมอทองหล้าไม่ได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเก็บตัวยาสมุนไพรหลายชนิดมาหั่นและสับเป็นชิ้นๆ ใส่ถุงรวมกัน ปิดฉลากว่า "ยาโลหิตสตรี บำรุงร่างกาย ทำให้เลือดลมดี ประจำเดือนมาปกติ แก้มุตกิต" และนำไปขายในงานวัด พ่อหมอทองหล้ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา หรือไม่ 
                 1.   ไม่ผิด เพราะเป็นการขายยาสมุนไพร กฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องขออนุญาตผลิตยา
                 2.   ไม่ผิด เพราะเป็นการขายยาสมุนไพร ยังไม่ปรุงเป็นยา
                 3.   ผิด เพราะแสดงสรรพคุณบนฉลากว่าเป็นยา โดยไม่ได้รับอนุญาต
                 4.   ข้อ 1 และ 2 ถูก

 

ข้อ 6.      คณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละ กี่ปี
                 1.   1 ปี
                 2.   2 ปี
                 3.   3 ปี
                 4.   ไม่กำหนดวาระ
ข้อ 7.       คำว่า ผู้อนุญาต ในพระราชบัญญัตสถานพยาบาล พ.ศ.2541 หมายความว่า
                 1.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                 2.   ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
                 3.   ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ปลัดมอบหมาย
                 4.   อธิบดีกรมการแพทย์
ข้อ 8.    ถ้าผู้รับอนุญาตตายและมีบุคคลแสดงความจำนงเพื่อขอประกอบกิจการต่อ ต้องแสดงความจำนงต่อผู้อนุญาตภายในกี่วัน นับตั้งแต่ วันที่  ผู้รับอนุญาตตาย
                 1.   ภายใน 7 วัน
                 2.   ภายใน 15 วัน
                 3.   ภายใน 30 วัน
                 4.   ภายใน 15 วัน
ข้อ 9.      ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลมีอายุ
                 1.   1 ปี
                 2.   2 ปี
                 3.   10 ปี
                 4.   ไม่มีอายุ
ข้อ 10.    สถานพยาบาลหมายความว่า
                 1.   สถานที่จัดไว้เพื่อประกอบโรคศิลปะโดยตรง
                 2.   สถานที่จัดไว้เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วย ตามกฎหมาย
                 3.   สถานที่จัดไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยและขายยา
                 4.   สถานที่รวมถึงยานพาหนะซึ่งจัดแสดงไว้เพื่อประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายโดยกระทำเป็นปกติธุระ

 

ข้อ 11.    กรรมการวิชาชีพซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
                 1.   1 ปี
                 2.   2 ปี
                 3.   3 ปี
                 4.   ไม่กำหนดวาระ
ข้อ 12.  การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะทางในการประกอบโรค ศิลปะ  การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อใด
                 1.   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
                 2.   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ
                 3.   ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ
                 4.   ผิดทุกข้อ
ข้อ 13.    การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย อาจเพิ่มประเภทใหม่ๆขึ้นได้โดย
                 1.   การประกาศกำหนดของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
                 2.   การประกาศกำหนดของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
                 3.   รัฐมนตรีประกาศกำหนด
                 4.   รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
ข้อ 14.    ณ วันที่ 25 มีค. 2545 นาย ก.หยิบหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งประจำวันที่ 24 มีค. 2544 มาอ่าน พบว่ามีการโฆษณาการประกอบโรคศิลปะของนาย ข.ดังนี้ นาย ก.จะนำเรื่องร้องเรียนได้หรือไม่
                 1.   ร้องเรียนได้ เพราะนาย ข. กระทำผิด
                 2.   ร้องเรียนไม่ได้ เพราะขาดอายุความ
                 3.   ร้อนเรียนได้ โดยทำหนังสือกล่าวหาต่อคณะกรรมการวิชาชีพ
                 4.   ร้องเรียนได้ เพราะยังไม่ขาดอายุความ
ข้อ 15.    นส.วนิดา ช้าเหลือเกิน รับใบอณุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ประจำปี 2543 ทำไมในใบอนุญาตจึงยังมีข้อความว่า " อาศัยอำนาจ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ"
                1.   ยังอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลง พรบ.
                2.   ยังต้องใช้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเดิมจนกว่าจะได้มีฉบับใหม่
                3.   กฎหมายใหม่ยังไม่ได้กำหนดเรื่องใบอนุญาต
                4.   เป็นการปฎิบัติตามกฎหมายเดิมที่ยังไม่ได้แก้ไข
ข้อ 16.    นางสาวขวัญ รักคุณ มีความรู้เรื่องการประกอบโรคศิลปะโดยการเรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ แต่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะ ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย และเรียกค่าตอบแทนนางสาวขวัญ รักคุณ มีความผิดหรือไม่
                1.   ไม่มีความผิด เพราะได้รับการยกเว้น
                2.   มีความผิดฐานประกอบโรคศิลปะโดยไม่มีใบอนุญาต
                3.   ไม่มีความผิดเพราะไม่เกิดอันตราย
                4.   มีความผิดเพราะกฎหมายบัญญัติห้าม
ข้อ 17.    นาย ก.เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะที่ถูกคณะกรรมการวิชาชีพลงโทษสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต่อมา นาย ก. ได้พบเห็นผู้ป่วยจึงช่วยเหลือ ดังนี้ ถือว่า นาย ก.
                1.   ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยไม่มีใบอนุญาต ผิดกฎหมาย
                2.   ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยเข้าข้อยกเว้นกฎหมาย
                3.   ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับโทษเบากว่าผู้ไม่มีใบอนุญาต
                4.   ทำการประกอบโรคศิลปะไม่ได้ เพราะถือว่า ไม่มีใบอนุญาตแล้ว
ข้อ 18.  ผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ จะได้รับหนังสือแจ้งข้อหา พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาจากใคร ภาย ในกี่วัน   
                1.   จากผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน
                2.   จากประธานอนุกรรมการวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน
                3.   จากผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน
                4.   จากประธานอนุกรรมการวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่สอบสวน ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเริ่มทำการสอบสวน
ข้อ 19.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ตรงตามข้อใด
                1.   แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
                2.   ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม
                3.   กำหนดกิจการอื่น ออกระเบียบและประกาศ
                4.   ถูกหมดทุกข้อ
ข้อ 20.    หากผู้ประกอบโรคศิลปะถูกกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณ และคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย มีคำสั่งให้พักใช้ ใบอนุญาต ผู้ประกอบโรคศิลปะผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์อย่างไร
                1.   อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวิชาชีพภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง
                2.   อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำสั่ง
                3.   อุทธรณืเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวิชาชีพภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
                4.   อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง
ข้อ 21.    1 หาบ หนักกี่กิโลกรัม
                1.   60 กิโลกรัม
                2.   80 กิโลกรัม
                3.   100 กิโลกรัม
                4.   120 กิโลกรัม
ข้อ 22.    กัญชา จัดเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง แต่มีสรรพคุณในทางรักษาโรคอย่างไร
                1.   ชูกำลัง เจริญอาหาร ทำให้นอนหลับ
                2.   ระงับประสาท และระงับอาการปวด
                3.   กระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงและบำรุงหัวใจ
                4.   แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

ข้อสอบวิชาเภสัชกรรมไทย ประจำปี 2545 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com