www.mhoya.9nha.com

เว็บหมอยาดอทก้าวหน้าดอทคอม เน้นเรื่อง สมุนไพรไทย เหมาะสำหรับ คนทั่วไปและผู้ที่สนใจแพทย์แผนไทย 
โดยเฉพาะการเตรียมสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สาขา วิชาเภสัชกรรมไทย

หน้าแรกเว็บหมอยา / ตัวยาสมุนไพรไทย / แนวทางเรียนภาคทฤษฎี / แนวทางเรียนภาคปฏิบัต/ แนะแนวข้อสอบเภสัชกรรมไทย

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย : ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ๒๘ ขนาน

แต่เดิมยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมีอยู่ ๑๖ ขนาน เมื่อปลายปี ๒๕๓๗ ได้มีประการยกเลิกยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเดิมทั้ง ๑๖ ขนาน 
แล้วกำหนดขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเดิมอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง และกำหนดขึ้นมาใหม่เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งสิ้น ๒๘ ขนาน 
ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่กำหนดขึ้นมาใหม่ นี้ เป็นยาบรรจุเสร็จการจำหน่าย โดยทั่วไป จะจำหน่ายได้เฉพาะยาที่บรรจุเสร็จตามรายระเอียดและ
ขนาดบรรจุที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน ฉบับที่ ๒

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๖(๕) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการยา จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกประกาศยาแผนโบราณที่เป็นยาสามันประจำบ้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุยาสามัญประจำบ้าน ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๑

ข้อ ๒. ให้ยาแผนโบราณซึ่งมีชื่อ ปริมาณของวัตถุส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คำเตือนและขนาดบรรจุ ต่อไปนี้ เป็นยาสามัญประจำบ้าน

ยาสามัญประจำบ้าน ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

๑. ยาหอมเทพจิตร
๒. ยาหอมทิพโอสถ
๓. ยามหานิลแท่งทอง
๔. ยาเขียวหอม 
๕. ยาประสะกะเพรา
๖. ยาเหลืองปิดสมุทร
๗. ยาอำมฤควาที
๘. ยาประสะมะแว้ง
๙. ยาจันทน์ลีลา 
๑๐. ยาตรีหอม
๑๑. ยาประสะจันทน์แดง
๑๒. ยาหอมอินทจักร์
๑๓. ยาประสะไพล
๑๔. ยาหอมนวโกฐ 
๑๕. ยาวิสัมพยาใหญ่ 
๑๖. ยาธาตุบรรจบ 
๑๗. ยาประสานกานพลู
๑๘. ยาแสงหมึก
๑๙. ยามันทธาตุ 
๒๐. ยาไฟประลัยกัลป์
๒๑. ยาไฟห้ากอง 
๒๒. ยาประสะเจตพังคี 
๒๓. ยาธรณีสันฑะฆาต
๒๔. ยาบำรุงโลหิต
๒๕. ยาประสะเปราะใหญ่
๒๖. ยามหาจักรใหญ่
๒๗. ยาเนาวหอย
๒๘. ยาถ่าย

 

ข้อ ๓. ยาสามัญประจำบ้าน ที่ได้ขึ้นทะเบียนตำหรับยาไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ยังเป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไปได้ ภายในกำหนด 180 วันนับแต่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๔. ให้ผู้รับอนุญาตผลิตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณที่มีตำหรับยาตามประกาศฉบับนี้ และได้ขึ้นทะเบียนตำหรับยาไว้ก่อน ที่ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ ที่ประสงค์จะให้ตำหรับยานั้น เป็นยาสามัญประจำบ้าน โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตำหรับยาใหม่ ขอแก้ไขรายการทะเบียนตำหรับยา ภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๕. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537

อาทิตย์ อุไรรัตน์

(นายอาทิตย์ อุไรรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

( คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนพิเศษ 42 ลงวันที่ 3 ตุลาคม2537)

เว็บหมอยานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิชาแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทย โดยเฉพาะผู้ที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากได้รับ การสนับสนุน และการตอบรับจากผู้ที่สนใจตามสมควร ทางผมผู้พัฒนาเว็บก็จะพยายามพัฒนาเว็บหมอยานี้ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปครับ

สนใจสื่อการเรียนการสอนทั้งแผ่นซีดีรูปภาพสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรจริงเพื่อนำไปท่องจำในการเตรียมตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ สามารถสั่งซื้อได้ ดังนี้

1 แผ่นซีดีรวมภาพสมุนไพรไทย กว่า 380 ชนิด ด้วยภาพขนาดใหญ่ ดูง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะสาขาเภสัชกรรมไทย ไว้สำหรับศึกษาเตรียมสอบ ภาคปฏิบัติ วิชาเภสัชกรรมไทย รวบรวมและถ่ายภาพโดยครูผู้สอนแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม ในราคาพร้อมค่าจัดส่ง EMS เพียงชุดละ 200 บาท

2 ตัวอย่างสมุนไพรไทย ที่ออกสอบบ่อยๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จัดเป็นสมุนไพรที่ออกสอบบ่อยครั้ง เป็น สมุนไพรที่ควรรู้จัก รวมประมาณ 90 รายการ บรรจุในซองพร้อมบอกชื่อ-สรรพคุณ ช่วยให้สะดวกในการท่องจำได้ดียิ่งขึ้น ราคาชุดละ 600 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 089-025-9929 โอนเงินเข้าบัญชี คุณศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าชนะ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 450-020-0177

ผู้เขียนเว็บ ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ บภ.๑๖0๕๗
ที่อยู่ 73 ม.7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้สนับสนุนการทำเว็บไซต์ หมอยา

สงวนลิขสิทธิ์ : ก้าวหน้าดอทคอม
เว็บไซต์นี้เขียนโดย www.9nha.com ออกแบบมาให้รองรับการเปิดดูผ่าน โทรศัพท์มือถือ เท็บเล็ต และ เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุค ซึ่งเว็บไซต์จะทำการปรับหน้าจออัตโนมัติตามรูปแบบของเบราเซอร์ที่ใช้งาน จึงต้องออกแบบหน้าจอให้ดูง่าย เปิดใช้งานสะดวก และโหลดเร็ว

สนใจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง รองรับการเปิดดูผ่านอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ราคาไม่แพง ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 08-9025-9929 , Lind ID : sukpech , E-mail : sukpech@gmail.com